Bảo hiểm Trách nhiệm Gọi cho tôi ngay

Bảo hiểm Xuân Thành bảo hiểm cho các trách nhiệm phát sinh của các cá nhân, tổ chức hành nghề chuyên môn phải bồi thường cho khách hàng do những lỗi, sơ suất về chuyên môn…

americap_family

1. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng:

Bảo hiểm cho trách nhiệm phát sinh đối với tài sản và con người của bên thứ ba của các cá nhân, tổ chức trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình trên một địa bàn cụ thể.

Quyền lợi bảo hiểm:

Tất cả các khoản mà Bảo hiểm Xuân Thành có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
– Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau) đối với bên thứ ba;
– Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản đối với bên thứ ba.

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm cho các thiệt hại về người và tài sản của bên thứ ba mà người được bảo hiểm trách nhiệm phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp:

Đây là một loại hình cần thiết và phù hợp cho các cá nhân, tổ chức làm công tác tư vấn, thiết kế, giám sát, hành nghề luật sư, bác sỹ,…

Quyền lợi bảo hiểm:

Tất cả các khoản mà Bảo hiểm Xuân Thành có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
– Những thiệt hại bất ngờ về người do lỗi sơ ý, hành vi bất cẩn hoặc sai sót của người được bảo hiểm.
– Những phát sinh và thiệt hại bất ngờ về tài sản, công trình xây dựng do lỗi sai sót trong thiết kế của người được bảo hiểm (Kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám đốc thi công).

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm cho các trách nhiệm phát sinh của các cá nhân, tổ chức hành nghề chuyên môn phải bồi thường cho khách hàng của mình do những lỗi, sơ suất về chuyên môn.

3. Bảo hiểm Trách nhiệm sản phẩm:

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm (nhà sản xuất, nhà phân phối, người bán buôn, người bán lẻ hay người cung cấp hàng hóa) đối với các thiệt hại về tài sản và sức khỏe mà sản phẩm của họ gây ra cho người tiêu dùng.

Quyền lợi bảo hiểm:

Tất cả các khoản tiền mà Bảo hiểm Xuân Thành có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
– Những thương tật thân thể hoặc ốm đau bất ngờ xảy ra cho bên thứ ba;
– Những mất mát hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba;
– Những phát sinh bởi những sản phẩm do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hoặc phục vụ phù hợp với loại hình kinh doanh họ đang thực hiện, xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm cho các thiệt hại về người và tài sản của bên thứ ba mà người được bảo hiểm có trách nhiệm phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Các sản phẩm bảo hiểm khác:

– BH Trách nhiệm nghề nghiệp
– BH Trách nhiệm bên thứ ba
– BH Trách nhiệm sản phẩm.

Tất cả các khoản tiền mà XTI có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
– Những thương tật thân thể hoặc ốm đau bất ngờ xảy ra cho bên thứ ba;
– Những mất mát hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba;
– Những phát sinh bởi những sản phẩm do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hoặc phục vụ phù hợp với loại hình kinh doanh họ đang thực hiện, xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.