Bảo hiểm tự nguyện TNDS ôtô Gọi cho tôi ngay

Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 và hành khách trên xe theo mức trách nhiệm tự nguyện

Người được bảo hiểm :

  • Chủ xe cơ giới và/hoặc đại diện của chủ xe tự nguyện tham gia bảo hiểm tại XTI.

Phạm vi bảo hiểm :

  • Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
  • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.