Bảo hiểm tai nạn XTcare Gọi cho tôi ngay

Đối tượng bảo hiểm :

  • Người Việt Nam hoặc người nước ngoài học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam có độ tuổi từ 01 tuổi đến 65 tuổi.

Phạm vi địa lý :

  • Những rủi ro do tai nạn làm cho người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn hay làm phát sinh các chi phí y tế cần thiết và hợp lý.

Quyền lợi bảo hiểm :

  • Trường hợp tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm Xuân Thành chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm;
  • Trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm Xuân Thànhchi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm;
  • Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm Xuân Thành chi trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật;
  • Chi phí y tế: Chi phí thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế theo yêu cầu hoặc chỉ định của bác sĩ có bằng cấp và tất cả các chi phí y tế, hộ lý, thuê phòng, và thuê xe cấp cứu, Bảo hiểm Xuân Thành bồi thường theo chi phí thực tế tối đa bằng Giới hạn trách nhiệm Chi phí Y tế ghi trong Phụ lục hoặc GCN bảo hiểm cho thời hạn bảo hiêm;

Số tiền bảo hiểm :

  • Số tiền bảo hiểm chính từ 3,000 USD đến 10,000USD.
  • Chi phí y tế: từ 1000 USD đến 5,000USD.