Bảo hiểm tai nạn LX,PX và NN Gọi cho tôi ngay

Đối tượng bảo hiểm :

  • Lái xe, Phụ xe và những người khác được chở trên xe (gọi chung là Người được bảo hiểm).

Phạm vi bảo hiểm :

  • Thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe do tai nạn liên quan trực tiếp từ việc sử dụng xe.
  • Thiệt hại thân thể đối với người ngồi trên xe do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình tham gia giao thông.

Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe ô tô

Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe ô tô

Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe ô tô