Bảo hiểm bắt buộc TNDS xe máy Gọi cho tôi ngay

Đối tượng áp dụng :

  • Chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam..

Mức trách nhiệm bảo hiểm :

  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe Máy gây ra là 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

 

Đính kèm: Thông tư 04/2021/TT-BTC

Đính kèm: Biểu phí theo thông tư 04/2021/TT-BTC

Poster Xe May_Bao hiem Xuan Thanh

Theo đó, bảo hiểm Xuân Thành sẽ có trách nhiệm bồi thường cho bên thiệt hại thay cho khách hàng cụ thể như sau:

  • Khi có tổn hại về sức khỏe, tính mạng: Số tiền bồi thường bảo hiểm cụ thể được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại hoặc theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quyết định của Tòa án (nếu có), nhưng không vượt quá 150 triệu đồng là mức trách nhiệm bảo hiểm được quy định.
  • Khi có tổn hại về tài sản: Mức bồi thường bảo hiểm về tài sản được tính theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm, nhưng không quá 50 triệu đồng là trách nhiệm bảo hiểm về tài sản do xe máy gây ra.

Huong Dan Lai Xe Qua Vung Ngap Nuoc