Lâm Đồng: Hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng

(TBTCVN) – Theo Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 01/01/2018, tỉnh Lâm Đồng sẽ mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, nhóm người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ tiếp tục được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định hiện hành được hỗ trợ thêm 40% mức đóng BHYT; học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số không sống trong vùng kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm 70%.

Như vậy, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, người thuộc hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số không sống trong vùng kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí; hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình chỉ phải đóng 30% khi mua thẻ BHYT.

PV

Theo http://thoibaotaichinhvietnam.vn