Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
010/2018/NQ-XTI-HĐQT 24/05/2018 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
009/2018/BB-XTI-ĐHĐCĐ 24/05/2018 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
20/2018/TB-XTI-VPHĐQT 11/05/2018 Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
18B/2018/TB-XTI-VPHĐQT 04/05/2018 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
18A/2018/TB-XTI-VPHĐQT 20/04/2018 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
073/2018/QĐ-XTI-HĐQT 10/05/2018 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018