Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
163B/2017/TB-XTI-VPHĐQT 06/04/2017 Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2017
120B/2017/TB-XTI-HĐQT 15/03/2017 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
163A/2017/TB-XTI-HĐQT 06/04/2017 Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
120A/2017/TB-XTI-HĐQT 15/03/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
110/2017/QĐ-XTI-HĐQT 13/03/2017 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
16/03/2017 Phiếu đóng góp ý kiến