Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
460B/2016/NQ-ĐHĐCĐ 28/05/2016 Nghị quyết thông qua việc tăng thêm vốn điều lệ
28/05/2016 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông
316/2016/NQ-ĐHĐCĐ 22/04/2016 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
315/2016/BB-ĐHĐCĐ 22/04/2016 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
301A/2016/TB-HĐQT 23/03/2016 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (lần 2)
301C/2016/TB-HĐQT 25/03/2016 Chương trình nghị sự ĐHCĐ thường niên 2016