Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
214/2019/QĐ-XTI-HĐQT 09/04/2019 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
187A/2019/TB-XTI-HĐQT 29/03/2019 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
143A/2019/TB-XTI-HĐQT 18/03/2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
010/2018/NQ-XTI-HĐQT 24/05/2018 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
009/2018/BB-XTI-ĐHĐCĐ 24/05/2018 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
20/2018/TB-XTI-VPHĐQT 11/05/2018 Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018