Danh sách các vị trí tuyển dụng

VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG ĐỊA CHỈ NGÀY ĐĂNG NGÀY HẾT HẠN
Chuyên viên Giám định Bồi thường Bảo hiểm Xe Cơ giới

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban giám định bồi thường Bảo hiểm Xe cơ giới (03 người) 1, Yêu cầu: Trình độ học vấn: Trình độ […]

3

VP TSC
(Hà Nội)

08/03/2021
Chuyên viên Helpdesk

       Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Helpdesk – Ban Công nghệ thông tin. Số lượng: 02 02 chuyên viên Helpdesk 1, Mô tả công công việc Hỗ […]

02

VP TSC
(Hà Nội)

04/09/2020 31/12/2020
Chuyên viên Phát triển phần mềm

        Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Phát triển phần mềm – Ban Công nghệ thông tin. Số lượng: 03 03 chuyên viên Phát […]

03

VP TSC
(Hà Nội)

25/02/2019 31/12/2020
Thư ký Hội đồng Quản trị

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Thư ký Hội đồng Quản trị. Số lượng: 01. Ưu tiên: Nữ 01 Thư ký Văn phòng Hội đồng […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/05/2018 30/06/2018
Giám đốc Ban tổ chức – Hành chính

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty và Đơn vị thành viên như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Giám đốc Ban tổ chức – Hành chính. Số lượng: 01 1, Mô tả công […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/05/2018 30/06/2018
Chuyên viên Marketing và truyền thông – Ban Tổ chức hành chính

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban Tổ chức hành chính. Số lượng: 01 01 chuyên viên phụ trách Truyền thông – Marketing. […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/05/2018 30/06/2018
Chuyên viên Tuyển dụng, quản lý nhân sự – Ban Tổ chức hành chính

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban Tổ chức hành chính. Số lượng: 01 01 chuyên viên phụ trách Tuyển dụng, quản lý […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/05/2018 30/06/2018
Trưởng phòng Ban Tái Bảo hiểm

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Trưởng phòng Ban Tái Bảo hiểm. Số lượng: 01 01 Trưởng phòng Ban Tái Bảo hiểm phụ trách nghiệp vụ Tài sản […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/05/2018 30/06/2018
Chuyên viên Ban Tái Bảo hiểm

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban Tái Bảo hiểm. Số lượng: 03 01 chuyên viên phụ trách mảng bảo hiểm Tài Sản. […]

03

VP TSC
(Hà Nội)

15/05/2017 30/06/2018
Chuyên viên Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và hỗn hợp – Ban Quản lý nghiệp vụ

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và hỗn hợp. Số lượng: 01 01 chuyên viên phụ trách […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/05/2018 30/06/2018
Chuyên viên Bảo hiểm Hàng hải – Ban Quản lý nghiệp vụ

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Bảo hiểm Hàng hải. Số lượng: 01 01 chuyên viên phụ trách quản lý các nghiệp vụ […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/05/2018 30/06/2018
Chuyên viên Bảo hiểm Phi hàng hải – Ban Quản lý nghiệp vụ

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Bảo hiểm Phi hàng hải. Số lượng: 01 01 chuyên viên phụ trách quản lý các nghiệp […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/05/2018 30/06/2018
Chuyên viên kiểm soát Nghiệp vụ Bảo hiểm – Ban kiểm soát nội bộ

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ. Số lượng: 02 02 chuyên viên phụ trách kiểm soát Nghiệp vụ […]

02

VP TSC
(Hà Nội)

15/05/2018 30/06/2018
Chuyên viên kiểm soát Giám định bồi thường – Ban kiểm soát nội bộ

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ. Số lượng: 01 01 chuyên viên phụ trách kiểm soát Giám định […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/05/2018 30/06/2018