Danh sách các vị trí tuyển dụng

VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG ĐỊA CHỈ NGÀY ĐĂNG NGÀY HẾT HẠN
Phó Giám đốc Ban Giám định bồi thường

       Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Phó Giám đốc Ban Giám định bồi thường. Số lượng: 01 1, Mô tả công công việc Tham mưu giúp […]

01

VP TSC
Hà Nội

20/12/2021 20/01/2022
Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty  như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ. Số lượng: 01 1, Mô tả công công việc Quản lý công việc chung […]

01

VP TSC
Hà Nội

20/12/2021 20/01/2022
Phó Giám đốc Ban Quản lý nghiệp vụ

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I, Vị trí tuyển dụng: PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ Số lượng: 01 nhân sự Địa điểm làm việc: Tầng 2 tòa […]

01

VP TSC
Hà Nội

15/12/2021 15/01/2022
Giám đốc Ban Tổ chức – Hành chính

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty và Đơn vị thành viên như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Giám đốc Ban tổ chức – Hành chính. Số lượng: 01 1, Mô tả công […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/12/2021 15/01/2022
Trưởng Phòng Pháp chế Ban Kiểm soát nội bộ

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí tuyển dụng: Trưởng Phòng Pháp chế Ban Kiểm soát nội bộ.  1, Số lượng: 01 nhân sự. 2, Mô tả công công việc […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/12/2021 31/01/2022
Chuyên viên Kế toán Chuyên quản đơn vị

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Quản trị đơn vị Ban Tài chính Kế toán.  1, Số lượng: 01 nhân sự. 2, Mô tả […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/12/2021 31/01/2022
Chuyên viên Ban giám định bồi thường nghiệp vụ Xe cơ giới

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty và Đơn vị thành viên như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban giám định bồi thường nghiệp vụ Xe cơ giới (02 người) 1, […]

02

VP TSC
(Hà Nội)

15/12/2021 31/01/2022
Chuyên viên Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và hỗn hợp – Ban Quản lý nghiệp vụ

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và hỗn hợp. Số lượng: 01 01 chuyên viên phụ trách […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

15/011/2021 31/01/2022
Chuyên viên Ban Tái Bảo hiểm

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban Tái Bảo hiểm. Số lượng: 3 1, Mô tả công công việc Chào tái các dịch vụ […]

03

VP TSC
(Hà Nội)

15/12/2021 31/01/2022
Tổng đài viên

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Tổng Đài viên. Số lượng: 02 nhân sự 1, Mô tả công công việc Tiếp nhận các cuộc điện thoại từ […]

02

VP TSC
(Hà Nội)

01/11/2021 31/12/2021
Chuyên viên Helpdesk

       Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Helpdesk – Ban Công nghệ thông tin. Số lượng: 01 01 chuyên viên Helpdesk 1, Mô tả công công việc Hỗ […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

23/12/2021 31/01/2022
Chuyên viên Phát triển phần mềm

        Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Phát triển phần mềm – Ban Công nghệ thông tin. Số lượng: 01 nhân sự 1, Mô tả […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

23/12/2021 31/01/2022