Bảo hiểm Xuân Thành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

     Ngày 22/05/2019, tại Văn phòng Trụ sở chính, tầng 21 tòa nhà ThaiHoldings Tower, số 17 phố Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

AN6A5611-2

Đoàn Chủ tịch Đại hội

(Từ phải qua trái): Bà Nguyễn Thị Vui – Ủy viên HĐQT, Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT, Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó chủ tịch HĐQT, Ông Lê Quốc Bình – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)

     Đại hội đón tiếp 11 cổ đông đại diện cho 68 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành; tham dự Đại hội còn có mặt các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Đại biểu khách mời.

     Đại hội đồng Cổ đông thường niên Bảo hiểm Xuân Thành năm 2019 đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc; Báo cáo của HĐQT về đánh giá công tác quản trị điều hành Tổng công ty năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo giám sát các hoạt động của XTI, thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2018 và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Tờ trình phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2019; Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2019; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019; Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2015-2020)…

     Theo Báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội, kết thúc năm 2018, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh nhưng Bảo hiểm Xuân Thành đã đạt được thành quả đáng ghi nhận như: Thành lập thêm chi nhánh, nâng tổng số Công ty thành viên lên 23 đơn vị trên toàn quốc; Hoàn thành việc đánh giá định kỳ và được Tổng cục tiêu chuẩn chất lượng (Quacert) cấp chứng nhận duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015; Áp dụng đồng bộ Bộ nhận diện thương hiệu Bảo hiểm Xuân Thành trên toàn hệ thống, phát triển mạnh nguồn nhân lực, bổ sung nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Trụ sở chính và đơn vị thành viên, hoàn thiện mô hình tổ chức. Tổng Công ty cũng đã triển khai đề án chuyển đổi Core bảo hiểm, đầu tư lớn cho Công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu kinh doanh, quản lý và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường. Về kết quả kinh doanh, năm 2018 lợi nhuận sau thuế đạt trên 16,6 tỷ đồng, tăng hơn 8 lần so với năm 2017, tỷ lệ bồi thường được kiểm soát… Phát huy những thành quả của năm 2018, Bảo hiểm Xuân Thành bước vào năm 2019 với một tâm thế mới, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch năm 2019 theo phương châm “Tăng trưởng đột phá, kiểm soát hiệu quả, quản trị chuyên nghiệp, cụ thể là: Mục tiêu doanh thu đạt 400 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng trên 30%, kiểm soát tỷ lệ bồi thường kế hoạch, cơ cấu lại tỷ trọng các nghiệp vụ hướng đến tăng trưởng bền vững, tăng cường công tác quản lý theo mô hình chuyên nghiệp…

     Để thực hiện các mục tiêu đó, Tổng Công ty xác định phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho con người là một trong các giải pháp quan trọng hàng đầu, tập trung cho công tác đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV toàn hệ thống. Bên cạnh đó, đầu tư cho Công nghệ thông tin và phát triển các kênh bán mới trên nền tảng ứng dụng công nghệ số, phát triển thêm mạng lưới chi nhánh mới tại các địa bàn trọng điểm.

     Tại Đại hội này, Bảo hiểm Xuân Thành cũng đã thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Quốc Bình để tập trung vào công việc điều hành với vai trò Tổng Giám đốc và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Vũ Ngọc Định và Ông Đặng Văn Thắng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, Đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty với 11/11 cổ đông tán thành.

     Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao 100% với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Tổng Công ty xác định sẽ còn nhiều khó khăn nhưng tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, lãnh đạo hiệu quả của Ban Điều hành và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn Tổng Công ty, Bảo hiểm Xuân Thành  sẽ hoàn thành tốt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tạo tiền đề cho chiến lược phát triển 5 năm 2020-2025, đưa Bảo hiểm Xuân Thành lên một vị thế mới.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

AN6A53471

Ông Lê Quốc Bình – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo

AN6A55071

Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu ý kiến

AN6A54561

Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

AN6A5538

Ông Nguyễn Văn Dũng– Cổ đông TCT phát biểu tại Đại hội

AN6A5711-2

Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Vui – Ủy viên HĐQT, Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó chủ tịch HĐQT chụp ảnh lưu niệm cùng Ông Vũ Ngọc Định (ngoài cùng bên phải) và Ông Đặng Văn Thắng (ngoài cùng bên trái) – Thành viên mới của HĐQT Nhiệm kỳ II (2015-2020)

AN6A5717-2

HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Quý cổ đông chụp ảnh lưu niệm

-Huyền N.N.T-