Bảo hiểm Xuân Thành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

     Ngày 24/05/2018, tại trụ sở chính Tổng công ty – Số 5-7 phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2

Đoàn chủ tịch Đại hội

(Từ trái qua phải ảnh: Bà Nguyễn Thị Vui – Ủy viên HĐQT, Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT, Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc)

     Đại hội vinh dự được đón tiếp 11 cổ đông đại diện cho 68 triệu cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 100% vốn điều lệ Tổng Công ty; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đại biểu khách mời.

     Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảo hiểm Xuân Thành năm 2018 đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng giám đốc; Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018; Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 và hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2018; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018; Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2015-2020)…

     Theo Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội, kết thúc năm 2017, dù còn đó nhiều khó khăn và tồn tại nhưng Bảo hiểm Xuân Thành đã đạt được thành quả đáng ghi nhận như: Thành lập thêm chi nhánh mới là Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Tây Nguyên nâng tổng số Công ty thành viên lên con số 22 đơn vị trên toàn quốc; Hoàn thành việc đánh giá và được Tổng cục tiêu chuẩn chất lượng (Quacert) cấp chứng nhận duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015; Áp dụng đồng bộ Bộ nhận diện thương hiệu Bảo hiểm Xuân Thành trên toàn hệ thống Tổng công ty và hoàn thiện thay thế mới toàn bộ hệ thống biển tên bảng hiệu các đơn vị thành viên;… Phát huy những thành quả của năm 2017, Bảo hiểm Xuân Thành bước vào năm 2018 với một tâm thế mới, quyết tâm thực hiện các giá trị và mục tiêu kế hoạch năm 2018, cụ thể là: Kiện toàn cơ cấu tổ chức các Ban thuộc văn phòng trụ sở chính Tổng công ty; Sửa đổi bổ sung một số quy trình quy định cho phù hợp với tình hình mới; Tăng cường công tác quản lý hóa đơn ấn chỉ, quản lý thu chi và quản lý công nợ; Tăng cường công tác đào tạo và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ nhân viên…

     Đại hội đã thành công trong việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Bảo hiểm Xuân Thành nhiệm kỳ 2015 – 2020 là ông Lê Quốc Bình.

     Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao 100% với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Tổng Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

     Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

4

Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo

3

Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

1

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và các nội dung khác

5

Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT chúc mừng và tặng hoa cho Ông Lê Quốc Bình – Thành viên mới của HĐQT Nhiệm kỳ II (2015-2020)

7

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các quý cổ đông cùng BTC Đại hội.

-NB-